Pomoc materialna dla doktorantów PK w roku akademickim 2017/18

 Podstawa prawna w sprawie przyznawania pomocy materialnej doktorantom:

 1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r., poz. 2183)
   
 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.)
   
 3. Zarządzenie nr 58 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 21 sierpnia 2017 r. znak R.0201-67/17 w sprawie zmian w Regulaminie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Politechniki Krakowskiej

 4. Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wysokości dochodu za rok 2016 z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

 
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Doktorant Politechniki Krakowskiej może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa, w formie:

 1. stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie – dotyczy doktorantów studiów stacjonarnych,
   
 2. stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
   
 3. stypendium dla najlepszych doktorantów,
   
 4. zapomogi.


Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa powyżej, przyznawane są w roku akademickim na 10 miesięcy.

Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na wniosek doktoranta.

Wnioski w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym doktoranci składają w dziekanatach wydziałów, na których podjęli kształcenie.

Wnioski w sprawie stypendium dla najlepszych doktorantów doktoranci składają u kierownika studiów doktoranckich wydziału, na którym podjęli kształcenie.


TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • do 10 października 2017 r. przy ubieganiu się o pomoc materialną na semestr zimowy w roku akademickim 2017/18;
 • do 28 lutego 2018 r. przy ubieganiu się o pomoc materialną na semestr letni w roku akademickim 2017/18.


Podstawę naliczania stypendium socjalnego, tzn. wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta za rok podatkowy 2016, uprawniająca do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2017/18, ustalono w kwocie 950,20 zł.

Stypendium socjalne nie może być przyznane doktorantowi, gdy dochód na jedną osobę w jego rodzinie jest wyższy od maksymalnej podstawy (950,20 zł).

 

Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek, w przypadku gdy:

 • nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców i potwierdził ten fakt w złożonym oświadczeniu oraz spełnia co najmniej jedną z następujących przesłanek:
  a)    ukończył 26 rok życia,
  b)    pozostaje w związku małżeńskim,
  c)    ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w art. 179 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,
  d)    osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej

lub

 • jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
  a)    posiadał stałe źródło dochodów w ostatnim roku podatkowym;
  b)    posiada stałe źródło dochodów w roku bieżącym;
  c)    jego miesięczny dochód w okresach, o których mowa powyżej jest wyższy lub równy kwocie tj.: 930,35 zł.

 


WZORY DOKUMENTÓW

 1. Załącznik nr 1 - Wykaz dokumentacji służącej do obliczania dochodu w rodzinie doktoranta

 2. Załącznik nr 2 - Zasady obliczania dochodu w rodzinie doktoranta

 3. Wzór nr 1 - Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej więcej niż w jednej dziedzinie naukowej w zakresie danej dyscypliny naukowej

 4. Wzór nr 2 - Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w danym roku akademickim

 5. Wzór nr 3 - Oświadczenie dotyczące zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki

 6. Wzór nr 4 - Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych w danym roku akademickim

 7. Wzór nr 5 - Wniosek o przyznanie zapomogi w danym roku akademickim

 8. Wzór nr 6 - Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów w danym roku akademickim

 9. Wzór nr 7 - Zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń pomocy materialnej

 10. Wzór nr 8 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń pomocy materialnej

 11. Wzór nr 9 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń pomocy materialnej

 12. Wzór nr 10 - Zaświadczenie z urzędu gminy o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych

 13. Wzór nr 11 - Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń pomocy materialnej

 14. Wzór nr 12 - Oświadczenie o wysokości należnej składki na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń pomocy materialnej

 15. Wzór nr 13 - Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń pomocy materialnej

 16. Wzór nr 14 - Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa doktoranta do szkoły/szkoły wyższej
 17. Wzór nr 15 - Oświadczenie dotyczące braków w dokumentacji”

 


Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej dla doktorantów można uzyskać w DZIEKANATACH WYDZIAŁÓW, pod podanymi poniżej numerami telefonu lub adresami e-mail:

Dziekanat Wydziału Architektury Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 24 05
Dziekanat Wydziału Fizyki, Matematyki i Informatyki Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 31 51
Dziekanat Wydziału Inżynierii Elektrycznej
i Komputerowej
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 26 10
Dziekanat Wydziału Inżynierii Lądowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 23 03
Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 20 97
Dziekanat Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 30 30
Dziekanat Wydziału Mechanicznego Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 12 628 36 04
12 628 36 09
12 628 36 17