Opłaty za usługi edukacyjne

Przepisy prawa zewnętrznego:

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183)

 

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE
W ROKU AKADEMICKIM 2017/18

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego: Zarządzenie nr 36 Rektora PK z dnia 30.05.2017 r.

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia w roku 2017/2018 wynoszą:

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych I i II stopnia w roku 2017/2018 wynoszą:

 

 

 

Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych związane z powtarzaniem określonych zajęć
z powodu niezadowalających wyników w nauce wynoszą:

 

Wydział

 Kierunek

 koszt godziny dydaktycznej
(zł)

maksymalna opłata
semestralna
(zł)

 
Wydział Architektury

Architektura
Architektura krajobrazu

 
15

 
2 700

Wydział Architektury

Architektura (w języku angielskim)

 
20

3 600

Wydział Inżynierii Lądowej

Budownictwo (w języku angielskim)

 
30

 
11 237

 Wydział Mechaniczny

Mechanika  i budowa maszyn (specjalność zaawansowana mechanika obliczeniowa
w języku angielskim)

I stopień:  19
II stopień: 23

2 600

  Wydział Mechaniczny

Energetyka (specjalność systemy
i urządzenia energetyczne
w języku angielskim) 

 II stopień: 23  2 600

 Pozostałe kierunki

 11

 1 980

 

 


 

 

 Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy podjęli studia po dniu 30.09.2006 r.
a przed dniem 1.10.2012 r.

 

1. Regulamin pobierania opłat za zajęcia dydaktyczne (załącznik do uchwały Senatu Akademickiego z dnia 23.06.2006 r., z późn. zm.).

 

Zmiany:

 

 

2. WZORY UMÓW:

 

 

     

  

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczęli studia po dniu 30.09.2012 r.
a przed dniem 1.10.2014 r.

 

1. Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej (załącznik do uchwały nr 48 Senatu Politechniki Krakowskiej z dnia 22.06.2012 r. z poźn. zm.). 

     

Zmiany:

 

 

Tekst jednolity „Regulaminu pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia
na Politechnice Krakowskiej”

 

2. WZORY UMÓW:

 

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczęli studia po dniu 30.09.2014 r.
a przed dniem 1.10.2015 r.

 

  1. Regulamin w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej” (załącznik do uchwały nr 54 Politechniki Krakowskiej z dnia 26.09.2014 r.).

  2.  WZORY UMÓW:

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego dotyczące studentów, którzy rozpoczną studia po dniu 30.09.2015 r.

  1. Tekst jednolity Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej (Załącznik do uchwały nr 54/d/06/2016)
  2. WZORY UMÓW:

 

 

 

 

                    Przepisy prawa wewnętrznego dla studentów, którzy podejmą kształcenie po dniu 26.02.2017 r. 

 

1. Tekst jednolity Regulaminu w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne, trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów studiów I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej oraz zasad pobierania opłat za wydanie dokumentów związanych z odbywaniem studiów na Politechnice Krakowskiej (Załącznik do uchwały nr 101/d/12/2016) 

 

 

2. WZORY UMÓW:

 

 

 


 

 

WYSOKOŚĆ POBIERANEJ OPŁATY W ROKU AKADEMICKIM 2017/18
ZA PRZEPROWADZANIE POTWIERDZANIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

 

 

Przepisy prawa wewnętrznego:

Zarządzenie nr 36 Rektora PK z dnia 30.05.2017 r.

 

 

Opłata za usługę edukacyjną związaną z przeprowadzaniem potwierdzania efektów uczenia się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych wynosi: 100,00 złotych, w odniesieniu do jednego punktu ECTS zaliczonego bądź nie, w wyniku przeprowadzonej weryfikacji.