PK w liczbach

Liczba uczestników studiów
(stan na dzień: 10.01.2017 r.)
Liczba studentów ogółem: 14519
studenci studiów stacjonarnych 11621
studenci studiów niestacjonarnych 2898
   
liczba doktorantów 263
liczba uczestników studiów podyplomowych 869
   
liczba wydziałów 7
liczba jednostek pozawydziałowych 13
liczba kierunków studiów 26

 

Liczba pracowników zatrudnionych na Politechnice Krakowskiej
(stan na dzień 31.12.2016 r.)
Ogółem: 2083
nauczyciele akademiccy 1175
pozostali pracownicy 908
   
Pracownicy naukowo-dydaktyczni: 957
prof. zwyczajni 52
prof. nadzwyczajni z tytułem 36
prof. nadzwyczajni bez tytułu 100
adiunkci z habilitacją 80
pozostali adiunkci 446
asystenci 243
   
Pracownicy dydaktyczni: 215
starsi wykładowcy 126
wykładowcy 77
lektorzy 11
instruktorzy 1
   
Dyplomowani bibliotekarze 3